Aktuality

Adaptační strategie na změnu klimatu je schválena

7.7.2023 

Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Liberec byla dne 29.6.2023 schválena Zastupitelstvem města.

Všechny výstupy si můžete prohlédnout v sekci Dokumenty a odkazy.

Analýza dat z leteckého snímkování

28.4.2023                                                                                          Součástí analytické části adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Liberec jsou rovněž výstupy z leteckého snímkování, které provedl Ústav výzkumu globální změny AV ČR dne 19.6.2022. V rámci letecké kampaně byla snímána hyperspektrální data senzory CASI, SASI a TASI pro analýzu vitality vegetace a teploty povrchu a lidarová data, ze kterých byl vytvořen digitální model terénu (DTM) a digitální model povrchu (DSM).    

                                                                                                           Na obrázku je znázorněna ukázka výstupů z těchto dat:

Teplota povrchu z leteckého snímkování ve vymezeném tepelném ostrově (nad 40 °C) naměřená 19.6.2022.                                                                                  Zdroj: ASITIS 2022 ze satelitních dat Landsat – 8 z období 2015-2021 v letních měsících, CzechGlobe senzor TASI – teplota povrchu bez střech ze dne 19.6.2022, přispěvatelé OSM 2022

Hlavní závěry z ankety pro veřejnost

21.4.2023                                                                                                                                                        Do procesu tvorby adaptační strategie byla zapojena také široká veřejnost. Obyvatelé města mohli poskytnout užitečnou zpětnou vazbu a ovlivnit podobu adaptační strategie vyplněním dotazníku v online i tištěné podobě. Díky této zpětné vazbě získávali zhotovitelé adaptační strategie představu o povědomí, zájmu a míře podpory environmentálních témat ve městě Liberec. Získaná data jsou rovněž užitečná pro porovnání s vlastními analýzami a podněty pro možná adaptační opatření.

Sběr dat proběhl v průběhu března a dubna 2022 a dotazník vyplnilo celkem 515 obyvatel.

Respondenti se většinově (63 %) shodli na tom, že je důležité, aby se město připravovalo na problémy spojené se změnou klimatu. Obyvatelé upozornili především na to, že se město Liberec potýká se suchem, přehříváním města v letních měsících a nedostatkem zeleně. Problém vidí rovněž ve špatném nakládání s dešťovou vodou, či v odlesňování.

Prioritou města by mělo být také snižování emisí oxidu uhličitého a omezování spotřeby energie, k čemuž by mohla nejvíce dopomoci právě výsadba zeleně, zateplování budov nebo využívání solární energie.

Podrobnější výsledky ankety budou součástí textu Adaptační strategie, která bude zveřejněna na těchto webových stránkách v průběhu května/června 2023.

Přehřátá místa pomůže odhalit letecké snímkování

21.6.2022                                                                                                                     V neděli 19. 6. 2022 úspěšně proběhlo v rámci zpracování Adaptační strategie pro Liberec letecké snímkování, které napomůže k lepšímu plánování opatření, která zlepší kvalitu života obyvatel v době postupující klimatické změny. Výsledkům napomohla velmi příznivá meteorologická situace.


Letecké snímkování proběhlo v rámci zpracování analytické části Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Liberec. Snímkování probíhalo za pomocí fotogrametrického letadla Cessna osazeném leteckou laboratoří FLIS (FLIS – Flying Laboratory of Imaging Systems). V průběhu letu byla snímána hyperspektrální a laserová data.

Cílem snímkování je zejména popis a porozumění městským tepelným ostrovům a fyziologickému stavu vegetace. Tímto způsobem budou vytipována místa, která mají tendenci k přehřívání a zároveň sníženou schopnost ochlazení. Letecká data umožní vytvořit mapy jevů spojených s klimatickou změnou. Ta následně statutární město Liberec využije pro efektivní plánování opatření napomáhající k adaptaci na klimatickou změnu.

Adaptační opatření napomohou ke snížení negativních dopadů klimatické změny na obyvatele města, ale i živočichy a vegetaci. Adaptační strategie s podrobnými mapami městského tepelného ostrova a stavu vegetace umožní zvýšit odolnost města na klimatickou změnu a také kvalitu života obyvatel Liberce.

Anketa: Liberec a změna klimatu. Jaká opatření uvítáte?

4.4. 2022                                                                                                                               Termín pro vyplnění dotazníku je prodloužen do konce dubna. Názory obyvatel pomohou při volbě metod a kroků, které musí město zajistit, aby omezilo dopad klimatických změn na své území.

Vážení občané, prosíme Vás o názor k plánování budoucích aktivit města Liberce.

Delší a intenzivní vlny horka, přívalové deště, sucho i další problémy postihují v poslední době také naše město. Jde o dopady změn klimatu, které budou podle vědců v budoucnu ještě výraznější. Chtěli bychom se proto připravit a zajistit, aby byly následky pro město a jeho obyvatele co nejmenší.

Ptáme se proto Vás, občanů Liberce, jak situaci vnímáte a jaké kroky města byste uvítali. Vaše odpovědi se promítnou do plánu, který v průběhu roku 2021 a 2022 město připravuje společně s odborníky.

Vyjádřit názor můžete v elektronické anketě na odkazu:
https://bit.ly/adaptacnistrategieliberec, nebo vyplněním tištěné verze, kterou najdete na recepcích v budově historické radnice i nového magistrátu v Liberci. Zde jí můžete také vyplněnou odevzdat, nebo jí můžete zaslat poštou na adresu:

Ing. Stanislava Mimrová
Odbor strategického rozvoje a dotací
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Vyplnění ankety by Vám nemělo zabrat více, než 5 až 10 minut.

Děkujeme předem za Vaše odpovědi. Budoucím změnám chceme čelit účinně a společně.

Větru, dešti ani vyšším silám neporučíme

12.10. 2021                                                                                                                Problémy s počasím a porucha letadla způsobily prodloužení projektu. Důležitý průzkum závislý na vhodných atmosferických podmínkách se posouvá na příští léto.

Nutnost prodloužení projektu vyplynula ze skutečností, které nastaly nečekaně a výrazně tak zkomplikovaly plnění předmětu díla hned na jeho počátku.

Stěžejními daty pro analytickou část projektu mají být data získaná z leteckého snímkování. To bylo z důvodu špatné meteorologické prognózy opakovaně odloženo. Před náhradním termínem vzletu speciálně upraveného letadla byla zjištěna neodstranitelná závada na startéru generátoru. Stroj musel být převezen na opravu, která trvala několik týdnů. Náhradní termín pro snímkování by byl možný až v 2. polovině září 2021. Posun bohužel způsobil, že data by neměla dostatečnou vypovídající hodnotu o teplotních ostrovech a stavu městské zeleně. Je nutné získat tato data měřením v teplých letních měsících a celou zakázku o rok prodloužit.

Prodloužení celého projektu do 31. 12. 2023 bylo schváleno řídícím orgánem SFŽP. Nyní je k podpisu připraven dodatek smlouvy o dílo s dodavatelem Adaptační strategie – společností ASITIS. Tento dokument bude signován na další pracovní schůzce k Adaptační strategii pro Liberec dne 18. 10. 2021.